पैसे

पैसे

नाणी

नाव

मूल्य

म्हणून लिखितः

1 पैनी
2 निकेल
3 डाइम
4 तिमाही
5 अर्धा डॉलर
6 चांदी डॉलर
एक शतक
पाच सेंट
दहा सेंट
पन्नास सेंट
पन्नास सेंट
एक डॉलर
1C $ .01
5C $ .05
10C $ .10
25C $ .25
50C $ .50
$ 1.00

चलन

नाव

आम्ही कधीकधी असे म्हणतो:

मूल्य

म्हणून लिखितः

7 (एक-) डॉलर बिल
8 पाच-डॉलर बिल
9 दहा डॉलर बिल
10 वीस डॉलर बिल
11 पन्नास-डॉलर बिल
12 (एक-) शंभर डॉलर बिल
एक
पाच
दहा
एक वीस
एक पन्नास
शंभर
एक डॉलर
पाच डॉलर्स
दहा डॉलर्स
वीस डॉलर
पन्नास डॉलर्स
शंभर डॉलर्स
$ 1.00
$ 5.00
$ 10.00
$ 20.00
$ 50.00
$ 100.00